DISCLAIMER

Disclaimer

 

Als u deze website bezoekt of wanneer u met ‘Pedicure en Manicure Nathalie Flamée' over onderstaande onderwerpen correspondeert – schriftelijk en/of per email – gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer en publicatie rechten en beperking aansprakelijkheid.

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van eventuele (hyper)links, zijn eigendom van ‘Pedicure Nathalie Flamée'. Het is niet toegestaan om de site of een gedeelte daarvan, waaronder teksten en Kine Picavet-logo, openbaar te maken, op te slaan, te kopiëren of schermafdrukken van de maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ‘Pedicure Nathalie Flamée'.

 

Deze toestemming is ook nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Inbreuk op het auteursrecht van ‘Pedicure en Manicure Nathalie Flamée' is schadelijk voor ‘Pedicure Nathalie Flamée' en zal zonder voorbehoud leiden tot het vorderen van deze schade. Kosten die al dan niet terecht, welke aan ‘Kine Picavet’ in rekening worden gebracht op basis van (vermeende) auteursrechten – inbegrepen schade, kosten derden, licentierechten, rente, en alle overige kosten die aan ‘Pedicure en Manicure Nathalie Flamée' in rekening worden gebracht – zullen inclusief kosten en schadevergoeding voor ‘Pedicure en Manicure Nathalie Flamée' onverkort door ‘Pedicure en Manicure Nathalie Flamée' aan de desbetreffende eiser als direct inbare vordering in rekening worden gebracht.

 

Hoewel de website met zorg is samengesteld, is ‘Pedicure en Manicure Nathalie Flamée' niet verantwoordelijk voor eventuele zet- of typfouten of de afbeeldingen op de website.

Alle informatie op deze website wordt met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op deze website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. ‘Pedicure en Manicure Nathalie Flamée' behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Aan de informatie of delen hiervan, teksten – afbeeldingen – downloadbare bestanden en overige informatie op de website – kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Het is niet onze bedoeling om enig auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor publicatie.

 

Het kan voorkomen dat, ondanks de zorgvuldigheid en oprechte bedoelingen, een copyrighthouder toch meent dat zijn/haar belangen worden geschaad. Dit is nimmer de intentie van ‘Pedicure en Manicure Nathalie Flamée', aangezien wij uitsluitend te goeder trouw handelen en geen enkele intentie hebben tot enig onrechtmatig handelen. In voorkomend geval verzoeken wij u om via een bericht contact met ons op te nemen, alvorens er sprake kan zijn van enige vordering op grond van vermeend inbreuk op auteursrecht respectievelijk enige andere vorm van schade. Berichten in de vorm van een directe vordering zijn op grond van deze disclaimer en publicatie van rechten en beperking aansprakelijkheid ongegrond verklaard en worden niet uitgekeerd.

 

Indien het bezwaar redelijk en/of begrijpelijk is zal het betreffende materiaal worden verwijderd. Hiermee worden alle aansprakelijkheden op basis van (vermeend) inbreuk op auteursrechten volledig uitgesloten. Aanspraak op vergoeding, in welke vorm dan ook, voor (vermeend) gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal worden op basis van deze publiek beschikbaar gestelde disclaimer ongegrond verklaard en niet uitgekeerd.

Kosten die al dan niet terecht, welke aan ‘Pedicure en Manicure Nathalie Flamée' in rekening worden gebracht op basis van (vermeende) auteursrechten – inbegrepen schade, kosten derden, licentierechten, rente, en alle overige kosten die aan ‘Pedicure en Manicure Nathalie Flamée' in rekening worden gebracht – zullen inclusief kosten en schadevergoeding voor ‘Pedicure en Manicure Nathalie Flamée' onverkort door ‘Pedicure en Manicure Nathalie Flamée' aan de desbetreffende eiser als direct inbare vordering in rekening worden gebracht.

 

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat, waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

 

Hoewel ‘Pedicure en Manicure Nathalie Flamée' alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is ‘Pedicure en Manicure Nathalie Flamée' niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten en/of afbeeldingen, die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. De inhoud van deze disclaimer blijft onverminderd van kracht ongeacht spellingsfouten en/of fouten in de grammatica. Wanneer de in deze disclaimer gestelde zaken voor meerdere interpretaties vatbaar zijn, dan is de interpretatie die als doel heeft om ons te vrijwaren van welke rechtsvervolging de enige juiste. Aan deze disclaimer kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Wij behouden ten allen tijde het recht deze disclaimer te wijzigen naar eigen inzicht.

 

Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang en terugwerkend van kracht. Deze disclaimer is onderworpen aan de wetten van België. Geen andere wetten, voorschriften, geloofsovertuigingen of andere zienswijzen mogen aan deze disclaimer worden toegeschreven.

Copyright © All Rights Reserved - DISCLAIMER

 

webdesign: Klant & Klaar